Algemene voorwaarden vanaf 01-01-2020

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Abonnement

De overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder voor het gebruik van de iPhone door Huurder, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder

Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op ieder Abonnement gesloten tussen Swapphone B.V. en Huurder

Einddatum

De datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3

iPhone

De door Swapphone B.V. op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde iPhone voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

Huurder

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Swapphone B.V. een Abonnement afsluit

Onterechte Swap

Heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 5.4

Swapphone B.V.

Swapphone B.V., Neerloopweg 17, 4814 RS BREDA, KVK-nummer 62425420

Swappen

Het door Swapphone oplossen van een probleem met betrekking tot de iPhone van Huurder door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere iPhone

 

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder overeengekomen Abonnement, alsmede op iedere andere overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder.
2.2 Afspraken tussen Swapphone B.V. en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een manager van Swapphone.
2.3 Alle door Swapphone B.V. genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3. Abonnement
3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een iPhone.

3.2 De IPhone wordt geleverd met een protectie case en Nano screen protectie.

3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

het gratis repareren van gebreken aan de iPhone ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de iPhone. Enkele voorbeelden van zulke gebreken: geen ontvangst, een kapotte accu, het niet functioneren van buttons;

het zo nodig gratis omruilen van de iPhone binnen de grenzen waar Swapphone B.V. actief is.

3.4 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan een beveiligingscode op de iPhone in te stellen.

3.5 De iPhone kan zijn voorzien van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de IPhone, dient Huurder hieromtrent onverwijld contact op te nemen met Swapphone B.V.

3.6 Swapphone Maakt gebruik van mobile Device Management om misbruik te voorkomen.
en kan het toestel op afstand blokkeren.

4. Voorwaarden
4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de iPhone en zorgt voor de iPhone als een goed gebruiker.

4.2 De iPhone is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De iPhone blijft te allen tijde eigendom van Swapphone B.V.. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de iPhone te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in gegevens van Huurder zoals bekend bij Swapphone B.V., zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de iPhone geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de iPhone kunnen worden verwijderd.

4.8 Huurder is ermee bekend dat de iPhone eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de iPhone eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de iPhone bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

5. Swappen

5.1 Swapphone B.V. streeft ernaar een iPhone te Swappen binnen een (1) werkdag, nadat door Huurder contact is opgenomen met Swapphone B.V. via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

 

Indien een iphone geswapped dient te worden, wordt er in de eerste 3 maanden van de huurperiode een borg in rekening gebracht d.m.v . een ideal betaallink. Deze borg bedraagt 50% van de diefstal kosten. Zie tabel 2.

Zodra de iphone bij Swapphone is ontvangen, wordt deze borg teruggestort.

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de iPhone en alleen binnen de grenzen waar Swapphone B.V. actief is.

5.4 Een batterij wordt door Swapphone B.V. pas geswappt onder de 75% capaciteit.

5.5 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een 'Onterechte Swap'), heeft Swapphone het recht EUR 20,- kosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

5.6 Bij het omwisselen van een iPhone door Swapphone B.V. wordt de iPhone zonder bijbehorende accessoires door Huurder overgedragen aan Swapphone B.V.
Als de oude iPhone niet binnen 7 dagen na de swap is geretourneerd aan Swapphone B.V. zal Swapphone B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in tabel 1. Onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1: Vastgestelde schadevergoeding

iPhone SE   €165.00
iPhone 6    €165.00
iPhone 6s   €229.00
iPhone 7    €332.00 
iPhone 8    €490.00 
iPhone X    €834.00

 

6. Looptijd en opzegging van Abonnement

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van 1 maand.Binnen 3 maanden opzeggen kost je wel 49 euro administratie. Na afloop van deze periode wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand.

 

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 Opzegging van het Abonnement door Huurder dient te geschieden per e-mail. De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt tenminste 3 maanden daarna per één (1) maand opzegbaar. Vanaf de dag dat de opzegging door Huurder van het Abonnement via e-mail is ontvangen door Swapphone B.V. loopt het Abonnement nog één (1) maand door, zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapphone B.V. per e-mail is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de iPhone en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De iPhone dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Swapphone B.V. te worden ingeleverd
Find my Iphone moet uitgeschakeld zijn.

Indien Find my Iphone niet is uitgeschakeld is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden, welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

6.6 Wanneer de iPhone door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement, onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot aan de Einddatum te voldoen.

6.7 Tot het moment dat de iPhone is ingeleverd bij Swapphone B.V. kan Huurder middels een e-mail aan Swapphone B.V. te allen tijde de eerdere opzegging door Huurder van het Abonnement ongedaan maken en het Abonnement weer activeren.

6.8 Indien Huurder binnen drie maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is Huurder hiervoor een bedrag ad EUR 40,- aan opstartkosten verschuldigd.

6.9 Indien de iPhone niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Swapphone B.V., is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de iPhone alsnog is overgedragen aan Swapphone B.V. of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.10 Als de iPhone niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Swapphone B.V. en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swapphone B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 2: Vastgestelde schadevergoeding

iPhone SE   €165.00
iPhone 6    €165.00
iPhone 6s   €229.00
iPhone 7    €332.00 
iPhone 8    €490.00 
iPhone X    €834.00

 

Diefstal of vermissing
7.1 In geval van vermissing of diefstal van de iPhone is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapphone B.V. en samen met een medewerker van Swapphone B.V. aangifte te doen. Huurder is in dat geval kosten van diefstal verschuldigd. De van toepassing zijnde kosten zijn hieronder terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van Swapphone B.V. een vervangende iPhone nadat de aangifte is afgerond

Tabel 3: vastgestelde kosten bij diefstal/vermissing.

iPhone SE   €75.00
iPhone 6    €75.00
iPhone 6s   €75.00
iPhone 7    €75.00
iPhone 8    €75.00
iPhone X    €75.00

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de iPhone, of de huurder heeft MDM verwijderd (mobile management systeem)is Huurder aan Swapphone B.V. een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade.

7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de iPhone altijd te zijn voorzien van een protectie case, Nano screenprotector beveiligingscode en een MDM (mobile management systeem). Indien dit niet het geval is, is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op de vastgestelde kosten en is terug te vinden in Tabel 3.

Tabel 4: Vastgestelde kosten bij schade

iPhone SE   €50.00
iPhone 6    €50.00
iPhone 6s   €50.00
iPhone 7    €50.00
iPhone 8    €50.00
iPhone X    €50.00

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen iPhone wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder 75 euro gecrediteerd. Swapphone B.V. bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de iPhone en eventuele andere bijkomende kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt ten nadele van Swapphone B.V., heeft Swapphone B.V. het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- bij Huurder in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op de vastgestelde kosten bij diefstal en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de iPhone missen of worden gestolen, heeft Swapphone B.V. het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het het toestel zie tabel 1.

8. Schade
8.1 Schade aan de iPhone ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Swapphone B.V.

8.2 Indien sprake is van schade en/of slijtage van de iPhone anders dan te verwachten is bij normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapphone B.V., behoudt Swapphone B.V. zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door Huurder, zal deze schade in rekening worden gebracht bij Huurder. 

9. Betalingen
9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en eventueel andere verschuldigde kosten te verlenen. Alle abonnementskosten en eventueel andere verschuldigde kosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals vastgestelde kosten en de toeslagen, heeft Swapphone B.V. het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe iPhone zal worden geleverd. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten om welke reden dan ook niet kunnen worden geïncasseerd (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), zal de incasso nogmaals naar de bank worden gestuurd. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Swapphone B.V. is gewezen op de te late betaling en Swapphone B.V. de Huurder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Swapphone B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de wet.  Tevens zal Swapphone B.V. alsdan de vordering ter incasso uit handen geven. Daarnaast is Swapphone gerechtigd om het Abonnement per direct te beëindigen conform het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden. 

10. Wanneer Huurder bewust een iPhone in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Wanneer Huurder een IPhone in gebruik neemt, wordt dit aangemerkt als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont indien Huurder hier niet onverwijld bij ingebruikname melding van maakt.

11.2 Indien Huurder twijfelt aan de veiligheid van de IPhone dient Huurder hierover onverwijld contact op te nemen met Swapphone B.V.

11.3 Het gebruik van de iPhone door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Swapphone B.V. is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de iPhone, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapphone B.V.

11.5 Huurder is zelfverantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de iPhone.

12. Wijziging
12.1 Swapphone B.V. behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swapphone.nl en per e-mail aan Huurder.

12.3 Swapphone B.V. heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. De eerste 3 maanden is het voor Huurder niet mogelijk om een upgrade te doen of een extra abonnement af te sluiten.

Indien Huurder 3 maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan Huurder het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement, Swapphone B.V. zal op verzoek zorgdragen voor het omwisselen van de iPhone naar een iPhone die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement zijn Abonnement wil downgraden, heeft Swapphone B.V. het recht hier een Onterechte Swap voor in rekening te brengen.

 

13. Niet nakomen verplichtingen
13.1 Swapphone B.V. behoudt zicht het recht voor het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de iPhone of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;

Huurder naar het oordeel van Swapphone B.V. misbruik maakt van de door Swapphone B.V. geboden service;

Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapphone B.V.

Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Swapphone B.V. haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

13.3 Indien Swapphone B.V. in verband met één of meerdere redenen als genoemd in artikel 13.1 tot opzegging of ontbinding van het Abonnement overgaat, zijn alle vorderingen van Swapphone B.V. op Huurder onmiddellijk opeisbaar, waaronder de reeds vervallen doch niet betaalde abonnementskosten en/of eventueel andere verschuldigde kosten alsmede de aanschafprijs voor het toestel als bedoeld in tabel nummer van deze voorwaarden. 

 

13.4 In geval van opzegging of ontbinding van het Abonnement door Swapphone B.V. dient Huurder de Iphone terstond, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na opzegging/ontbinding, voor eigen rekening en risico over te dragen c.q. af (te doen) leveren aan Swapphone B.V. Bij niet nakoming van deze verplichting door Huurder is Swapphone B.V. bevoegd om voor rekening van Huurder de Iphone zelf weer in bezit te (doen) nemen. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Indien Swapphone B.V. gebruik maakt van haar recht tot inbezitneming van de Iphone is zij bevoegd de plaats waar de Iphone zich bevindt te (doen) betreden. Huurder verplicht zich aan Swapphone B.V. alle medewerking te verlenen die naar het oordeel van Swapphone B.V. noodzakelijk is om de Iphone tot zich te kunnen nemen. Indien de iPhone niet binnen zeven (7) dagen na opzegging/ontbinding is overgedragen aan Swapphone B.V. zal Swapphone B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder.

13.5 In geval van opzegging of ontbinding van het Abonnement door Swapphone B.V. is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten jegens Huurder daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 

14.Twikey

14.1 Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey.
Raadpleeg de algemene voorwaarden van twikey op www.twikey.nl/tc.html.

15.Privacy
15.2 Swapphone B.V. vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Swapphone B.V. dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is te raadplegen via www.swapphone.nl/privacy

15.3 EDR  Creditservices

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

16.1 Toepasselijk Recht.
16.2 Op het Abonnement en onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 

 

Algemene voorwaarden tot 31-01-2019

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Abonnement

De overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder voor het gebruik van de iPhone door Huurder, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder

Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op ieder Abonnement gesloten tussen Swapphone B.V. en Huurder

Einddatum

De datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3

iPhone

De door Swapphone B.V. op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde iPhone voor gebruik door Huurder in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden

Huurder

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Swapphone B.V. een Abonnement afsluit

Onterechte Swap

Heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 5.4

Swapphone B.V.

Swapphone B.V., Neerloopweg 17, 4814 RS BREDA, KVK-nummer 62425420

Swappen

Het door Swapphone oplossen van een probleem met betrekking tot de iPhone van Huurder door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere iPhone

 

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder overeengekomen Abonnement, alsmede op iedere andere overeenkomst tussen Swapphone B.V. en Huurder.
2.2 Afspraken tussen Swapphone B.V. en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een manager van Swapphone.
2.3 Alle door Swapphone B.V. genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 

3. Abonnement
3.1 Huurder krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een iPhone.

3.2 De IPhone wordt geleverd met een protectie case en Nano screen protectie.

3.3 Het Abonnement geeft recht op gratis Swappen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

het gratis repareren van gebreken aan de iPhone ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de iPhone. Enkele voorbeelden van zulke gebreken: geen ontvangst, een kapotte accu, het niet functioneren van buttons;

het zo nodig gratis omruilen van de iPhone binnen de grenzen waar Swapphone B.V. actief is.

3.4 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan geen beveiligingscode op de iPhone in te stellen.

3.5 De iPhone kan zijn voorzien van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de IPhone, dient Huurder hieromtrent onverwijld contact op te nemen met Swapphone B.V.

3.6 Swapphone Maakt gebruik van mobile Device Management om misbruik te voorkomen.

4. Voorwaarden
4.1 Huurder maakt normaal gebruik van de iPhone en zorgt voor de iPhone als een goed gebruiker.

4.2 De iPhone is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder.

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.

4.4 De iPhone blijft te allen tijde eigendom van Swapphone B.V.. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de iPhone te vestigen of te verlenen.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in gegevens van Huurder zoals bekend bij Swapphone B.V., zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.

4.7 Huurder mag aan de iPhone geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de iPhone kunnen worden verwijderd.

4.8 Huurder is ermee bekend dat de iPhone eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de iPhone eigendom is van een leasemaatschappij, is Huurder gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de iPhone bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.

5. Swappen

5.1 Swapphone B.V. streeft ernaar een iPhone te Swappen binnen een (1) werkdag, nadat door Huurder contact is opgenomen met Swapphone B.V. via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met Huurder.

 

Indien een iphone geswapped dient te worden, wordt er in de eerste 3 maanden van de huurperiode een borg in rekening gebracht d.m.v . een ideal betaallink. Deze borg bedraagt 50% van de diefstal kosten. Zie tabel 2.

Zodra de iphone bij Swapphone is ontvangen, wordt deze borg teruggestort.

 

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.

5.3 Swappen vindt alleen plaats in geval van een defect, vermissing of diefstal van de iPhone en alleen binnen de grenzen waar Swapphone B.V. actief is.

5.4 Een batterij wordt door Swapphone B.V. pas geswappt onder de 70% capaciteit.

5.5 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te Swappen (een 'Onterechte Swap'), heeft Swapphone het recht EUR 20,- kosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.

5.6 Bij het omwisselen van een iPhone door Swapphone B.V. wordt de iPhone zonder bijbehorende accessoires door Huurder overgedragen aan Swapphone B.V.
Als de oude iPhone niet binnen 7 dagen na de swap is geretourneerd aan Swapphone B.V. zal Swapphone B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in tabel 1. Onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1: Vastgestelde schade vergoeding

iPhone SE  €104.00
iPhone 6    €104.00
iPhone 6s   €144.00
iPhone 7    €212.00 
iPhone 8    €312.00 
iPhone X   €532.00

 

6. Looptijd en opzegging van Abonnement

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van drie (3) maanden. Na afloop van deze periode wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand.

 

6.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.

6.3 Opzegging van het Abonnement door Huurder dient te geschieden per e-mail. De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één (1) maand. Vanaf de dag dat de opzegging door Huurder van het Abonnement via e-mail is ontvangen door Swapphone B.V. loopt het Abonnement nog één (1) maand door, zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapphone B.V. per e-mail is ontvangen (de ‘Einddatum’).

6.4 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de iPhone en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

6.5 De iPhone dient door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij Swapphone B.V. te worden ingeleverd
Find my Iphone moet uitgeschakeld zijn.

Indien Find my Iphone niet is uitgeschakeld is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden, welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

6.6 Wanneer de iPhone door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement, onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot aan de Einddatum te voldoen.

6.7 Tot het moment dat de iPhone is ingeleverd bij Swapphone B.V. kan Huurder middels een e-mail aan Swapphone B.V. te allen tijde de eerdere opzegging door Huurder van het Abonnement ongedaan maken en het Abonnement weer activeren.

6.8 Indien Huurder binnen drie maanden na de Einddatum van het Abonnement opnieuw een Abonnement wil afsluiten, is Huurder hiervoor een bedrag ad EUR 40,- aan opstartkosten verschuldigd.

6.9 Indien de iPhone niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Swapphone B.V., is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,- per dag totdat de iPhone alsnog is overgedragen aan Swapphone B.V. of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.

6.10 Als de iPhone niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Swapphone B.V. en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Swapphone B.V. aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door Swapphone B.V. geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement.

Tabel 1: Vastgestelde schadevergoeding

iPhone SE  €104.00
iPhone 6    €104.00
iPhone 6s   €144.00
iPhone 7    €212.00 
iPhone 8    €312.00 
iPhone X   €532.00

 

Diefstal of vermissing
7.1 In geval van vermissing of diefstal van de iPhone is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapphone B.V. en samen met een medewerker van Swapphone B.V. aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Abonnement is hieronder terug te vinden in Tabel 2. Huurder ontvangt van Swapphone B.V. een vervangende iPhone nadat de aangifte is afgerond

Tabel 2: vastgestelde kosten bij diefstal/vermissing zonder afkoop regeling.

iPhone SE  €104.00
iPhone 6    €104.00
iPhone 6s   €144.00
iPhone 7    €212.00 
iPhone 8    €312.00 
iPhone X   €532.00

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de iPhone, is Huurder aan Swapphone B.V. een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapphone B.V. om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade.

7.3 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de iPhone altijd te zijn voorzien van een protectie case, Nano screenprotector en een beveiligingscode. Indien dit niet het geval is, is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 3 en afhankelijk van het type Abonnement.

Tabel 3: Vastgestelde kosten bij schade zonder afkoop regeling.

iPhone SE  €68.50
iPhone 6    €68.50
iPhone 6s   €68.50
iPhone 7    €78.50 
iPhone 8    €112.50 
iPhone X   €270.00

7.5 Wanneer een vermiste of gestolen iPhone wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Swapphone B.V. bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de iPhone en eventuele andere bijkomende kosten.

7.6 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt ten nadele van Swapphone B.V., heeft Swapphone B.V. het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- bij Huurder in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

7.7 Wanneer er (onder)delen van de iPhone missen of worden gestolen, heeft Swapphone B.V. het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type iPhone en Abonnement is op te vragen bij Swapphone B.V..

8. Schade
8.1 Schade aan de iPhone ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Swapphone B.V.

8.2 Indien sprake is van schade en/of slijtage van de iPhone anders dan te verwachten is bij normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapphone B.V., behoudt Swapphone B.V. zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door Huurder, zal deze schade in rekening worden gebracht bij Huurder. 

9. Betalingen
9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en eventueel andere verschuldigde kosten te verlenen.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en de toeslagen, heeft Swapphone B.V. het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe iPhone zal worden geleverd. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Swapphone B.V. een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Huurder.

10. Wanneer Huurder bewust een iPhone in wil leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Wanneer Huurder een IPhone in gebruik neemt, wordt dit aangemerkt als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont indien Huurder hier niet onverwijld bij ingebruikname melding van maakt.

11.2 Indien Huurder twijfelt aan de veiligheid van de IPhone dient Huurder hierover onverwijld contact op te nemen met Swapphone B.V.

11.3 Het gebruik van de iPhone door Huurder is voor eigen risico van Huurder.

11.4 Swapphone B.V. is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de iPhone, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapphone B.V.

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de iPhone.

12. Wijziging
12.1 Swapphone B.V. behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.

12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.swapphone.nl en per e-mail aan Huurder.

12.3 Swapphone B.V. heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

12.4. De eerste 3 maanden is het voor Huurder niet mogelijk om een upgrade te doen of een extra abonnement af te sluiten.

Indien Huurder 3 maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,  kan Huurder het Abonnement kosteloos wijzigen naar een duurder Abonnement, Swapphone B.V. zal op verzoek zorgdragen voor het omwisselen van de iPhone naar een iPhone die past bij het nieuwe Abonnement. Indien Huurder binnen zes maanden na aanvang van een Abonnement zijn Abonnement wil downgraden, heeft Swapphone B.V. het recht hier een Onterechte Swap voor in rekening te brengen.

 

13. Niet nakomen verplichtingen
13.1 Swapphone B.V. behoudt zicht het recht voor het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;

ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de iPhone of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;

Huurder naar het oordeel van Swapphone B.V. misbruik maakt van de door Swapphone B.V. geboden service;

Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapphone B.V.

Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien Swapphone B.V. haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14.Twikey

14.1 Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey.
Raadpleeg de algemene voorwaarden van twikey op www.twikey.nl/tc.html.

15.Privacy
15.2 Swapphone B.V. vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Swapphone B.V. dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is te raadplegen via www.swapphone.nl/privacy

15.3 EDR  Creditservices

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 

16.1 Toepasselijk Recht.
16.2 Op het Abonnement en onderhavige Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

www.swapphone.nl | Versie 3.2 | 12-09-2019

 

www.swapphone.nl | Versie 3.2 | 11-12-2019